VÄSTERHANKMO UNGDOMSFÖRENING R.F. STADGAR

Västerhankmo ungdomsförening registrerad 28.03.1973

Stadgar uppdaterade 2014

§ 1 Föreningens namn är Västerhankmo ungdomsförening r.f. och dess hemort är Korsholms kommun. Föreningen är partipolitiskt neutral och den är ansluten till Svenska Österbottens Ungdomsförbund. 

§ 2 Föreningens ändamål är att verka för ungdomens trivsel och trygghet. Den vill erbjuda de unga ett attraktivt fritidsalternativ samt vill allmänt medverka i den samhällspolitiska debatten. Föreningen har en hembygdsinriktad och miljövårdande syftning. 

§ 3 Föreningen förverkligar sina ändamål genom mångsidig verksamhet för olika åldersgrupper och intresseriktningar. Föreningen anordnar samlingstillfällen med program och diskussioner, ger möjlighet till skapande aktivitet. Föreningen vill erbjuda ungdomen möjlighet till rekreation och avkoppling i trivsam miljö. 

Inom föreningen kan bildas sektioner som tillvaratar medlemmarnas speciella intressen, såsom studier, sång och musik, folkdans, motion, friluftsliv, etc. Föreningen samarbetar med andra på orten verksamma föreningar. 

§ 4 Till ung medlem i föreningen kan föreningsstyrelsen, med förmyndarens tillstånd, anta person upp till 15 år fyllda 

Till ordinarie medlemmar antar styrelsen personer som fyllt femton år. 

Föreningen har även stödjande medlemmar som antas av styrelsen. 

§ 5 Medlem som bryter mot föreningens stadgar eller mötesbeslut eller på annat sätt skadar föreningen, kan av styrelsen genom omröstning med enkel röstövervikt uteslutas. Därom bör skriftligen meddelas den uteslutna.

§ 6 Medlemsavgiftens storlek och termin för dess erläggande bestäms av föreningens årsmöte. 

§ 7 Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, som består av en ordförande och fem till tio ledamöter samt noll till fyra suppleanter. Styrelsen väljs för ett år i sänder. Styrelsen utser inom sig viceordförande och sekreterare. Kassören kan väljas inom styrelsen eller också stå utanför styrelsen. Styrelsen är beslutför då ordförande eller viceordförande och tre ledamöter är närvarande.

§ 8 Föreningens namn tecknas av ordförande, viceordförande och sekreterare alltid två tillsammans. 

§ 9 Föreningens räkenskaper avslutas per kalenderår. Bokslutet och verksamhetsberättelsen bör lämnas till verksamhetsgranskarna för granskning senast sex dagar före årsmötet. 

§ 10 Föreningen sammankommer till årsmöte inom januari-februari. Föreningsmöte hålles så ofta styrelsen finner anledning därtill eller då minst en tiondedel av föreningens ordinarie medlemmar påyrkar det. 

Rösträtt vid föreningens möten tillkommer ordinarie medlem. 

Kallelse till föreningsmöte utfärdas minst en vecka före mötesdagen genom anslag i ortens anslagstavlor.

§ 11 Vid föreningens årsmöte behandlas följande frågor: 

1. Konstaterande av mötets stadgeenliga sammankallande samt beslutförhet. 

2. Val av ordförande, viceordförande samt sekreterare för mötet. 

3. Val av två protokolljusterare. 

4. Föredras styrelsens verksamhetsberättelse. 

5. Föredras bokslutet och verksamhetsgranskarnas berättelse. 

6. Beslutes om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen samt för övriga redovisningsskyldiga. 

7. Behandling av styrelsens förslag till verksamhetsplan för det inkommande året. 

8. Behandling av styrelsens förslag till budget för det inkommande året samt fastställande av medlemsavgifterna och hyresbelopp för lokalen. 

9. Val av styrelseordförande för det kommande året. 

10. Val av styrelseledamöter för det kommande året. 

11. Andra vid årsmötet förekommande val, som t ex val av ordningsmän, olika sektioner o dyl. 

12. Val av två verksamhetsgranskare samt suppleanter för dessa. 

13. Övriga ärenden. 

§ 12 Dessa stadgar kan ändras endast av årsmöte och det fordras därtill att i § 10. nämnda kallelse meddelats, att förhandlingarna upptar detta ärende. Minst 3/4 av alla vid omröstningen avgivna rösterna erfordras. 

§ 13 Frågan om föreningens upplösning bör behandlas av två med minst två veckors mellantid hållna möten, varav det första bör vara ett årsmöte, och vid bägge godkännas med en röstövervikt som omfattar minst 3/4 av de avgivna rösterna. 

I händelse av föreningens upplösning tillfaller dess tillgångar någon likartad rättsgiltig organisation eller annat svenskt kulturellt ändamål i kommunen. 

§ 14 I fall som icke i dessa stadgar förutsättes, följes föreningslagens bestämmelser.